近期发表文章 more...
 Jiangguo Meng, Liang Liang, Pengfei Jia, Yingchun Wang, Hongju Li & Weicai Yang. Integration of Ovular Signals and Exocytosis of a Ca2+ Channel by MLOs in Pollen Tube Guidance. Nature Plants. DOI:10.1038/s41477-020-0599-1 (2020-02-24)
 Huamao Wu, Dongjiang Xie, Zuoshun Tang , Dongqiao Shi , Weicai Yang. PINOID Regulates Floral Organ Development by Modulating Auxin Tansport and Interacts with MADS16 in Rice. Plant Biotechnology Journal. DOI:10.1111/pbi.13340 (2020-02-10)
 Xiao Yang, Jingjing Liang, Long Ding, Xia Li, Sin-Man Lam, Guanghou Shui, Mei Ding, Xun Huang. Phosphatidylserine Synthetase Regulates Cellular Homeostasis Through Distinct Metabolic Mechanisms. PLoS Genetics. DOI:10.1371/journal.pgen.1008548 (2019-12-31)
 Yuhan Wang, Ye Guo, Changyong Tang, Xiu Han, Mingyue Xu, Jing Sun, Yifei Zhao, Yiwen Zhang, Min Wang, Xiaofeng Cao, Xiaojuan Zhu and Weixiang Guo. Developmental Cytoplasmic-to-Nuclear Translocation of RNA-Binding Protein HuR Is Required for Adult Neurogenesis. Cell Reports. DOI:10.1016/j.celrep.2019.10.127 (2019-12-05)
 Jun Wang, Yaxiong Cui, Zhenyang Yu, Wenjing Wang, Xuan Cheng, Wenliang Ji, Shuyue Guo, Qing Zhou Ning Wu5, Yan Chen, Ying Chen, Xiaopeng Song, Hui Jiang, Yanxiao Wang, Yu Lan, Bin Zhou, Lanqun Mao, Jin Li, Huanming Yang, Weixiang Guo & Xiao Yang. Brain Endothelial Cells Maintain Lactate Homeostasis and Control Adult Hippocampal Neurogenesis. Cell Stem Cell (2019-12-05)
 Yusheng Liu, Hu Nie, Hongxiang Liu,Falong Lu. Poly(A) Inclusive RNA Isoform Sequencing (PAIso?seq) Reveals Wide-spread Non-adenosine Residues Within RNA Poly(A) Tails. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-019-13228-9 (2019-11-27)
 Rongcheng Han, Miao Zhao, Zhiwei Wang, Helin Liu, Shengcang Zhu, Lu Huang, Yu Wang, Lijun Wang, Yuankai Hong, Yinlin Sha and Yuqiang Jiang. Super-efficient in Vivo Two-Photon Photodynamic Therapy with a Gold Nanocluster as a Type I Photosensitizer. ACS Nano. DOI:10.1021/acsnano.9b05169 (2019-11-12)
 Hui Zhao, Qiqi Wang, Ting Yan, Yu Zhang, Hui-juan Xu, Hao-peng Yu, Zhuchi Tu, Xiangyu Guo, Yong-hui Jiang, Xiao-jiang Li, Huihui Zhou and Yong Q. Zhang. Maternal valproic acid exposure leads to neurogenesis defects and autism-like behaviors in non-human primates. Translational Psychiatry. DOI: 10.1038/s41398-019-0608-1 (2019-11-05)
 Jieli Lu, Sin Man Lam, Qin Wan, Lixin Shi, Yanan Huo, Lulu Chen, Xulei Tang, Bowen Li, Xueyan Wu, Kui Peng, Mian Li, Shuangyuan Wang, Yu Xu, Min Xu, Yufang Bi, Guang Ning, Guanghou Shui, Weiqing Wang. High-Coverage Targeted Lipidomics Reveals Novel Serum Lipid Predictors and Lipid Pathway Dysregulation Antecedent to Type 2 Diabetes Onset in Normoglycemic Chinese Adults. (2019-09-14)
 Yu Guo, Xiaojuan Zhang, Quanbin Xu, Fuxing Gong, Xiaoqian Shi, Chaokun Li, Rui Huang, Fangyuan Nie, Wen Zhu, Jiujie Li, Junbo Tang, Runting Li, Limeng Zhang, Longxin Chen & Runlin Z. Ma. Human Papillomavirus 16 Oncoprotein E7 Retards Mitotic Progression by Blocking Mps1-MAP4 Signaling Cascade.Oncogene. DOI:10.1038/s41388-019-0851-1 (2019-08-02)
 Mei Mei, Ruidong Zhang, Zhongwei Zhou, Zhengzhou Ying, Jincheng Wang, Han Zhang, Huyong Zheng and Shilai Bao. PRMT5-mediated H4R3sme2 Confers Cell Differentiation in Pediatric B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia. Clinical Cancer Research. DOI: 10.1158/1078-0432 (2019-01-21)
 Xiaoyu Li, Zhiguang Zhao, Weina Xu, Rong Fan, Long Xiao, Xuehua Ma, Zhuo Du. Systems Properties and Spatiotemporal Regulation of Cell Position Variability during Embryogenesis. Cell Reports. DOI:10.1016/j.celrep.2018.12.052 (2019-01-09)
 Junxiang Zhou, Xin Wang, Min Wang, Yuwei Chang, Fengxia Zhang, Zhaonan Ban, Ruofeng Tang, Qiwen Gan, Shaohuan Wu, Ye Guo, Qian Zhang, Fengyang Wang, Liyuan Zhao, Yudong Jing, Wenfeng Qian, Guodong Wang, Weixiang Guo, Chonglin Yang. The Lysine Catabolite Saccharopine Impairs Development by Disrupting Mitochondrial Homeostasis. The Journal of Cell Biology. ... (2018-12-28)
 Changyong Tang, Min Wang, Peijian Wang, Lei Wang, Qingfeng Wu, Weixiang Guo. Neural Stem Cells Behave as a Functional Niche for the Maturation of Newborn Neurons through the Secretion of PTN.Neuron. DOI:10.1016/j.neuron.2018.10.05 (2018-11-27)
 Peng-Fei Jia, Yong Xue, Hong-Ju Li, and Wei-Cai Yang. Golgi-localized LOT Regulates Trans-Golgi Network Biogenesis and Pollen Tube Growth. PNAS. DOI:10.1073/ pnas.1809206115 (2018-11-12)
 Sin Man Lam, Raoxu Wang, Huan Miao, Bowen Li, Guanghou Shui. An Integrated Method for Direct Interrogation of Sphingolipid Homeostasis in the Heart and Brain Tissues of Mice through Postnatal Development up to Reproductive Senescence. Analytica Chimica Acta. DOI:10.1016/j.aca.2018.01.015 (2018-11-01)
 Yan Huang, Sheng Huang, Coralie Di Scala, Qifu Wang, Hans H Wandall, Jacques Fantini, Yong Q Zhang. The Glycosphingolipid MacCer Promotes Synaptic Bouton Formation in Drosophila by Interacting with Wnt. eLIFE. DOI:10.7554/eLife.38183 (2018-10-29)
 Zhuchi Tu, Hui Zhao, Bang Li, Sen Yan, Lu Wang, Yongjin Tang, Zhujun Li, Dazhang Bai, Caijuan Li, Yinqi Lin, Yuefeng Li, Jianrong Liu, Hao Xu, Xiangyu Guo, Yong-hui Jiang, Yong Q Zhang, Xiao-Jiang Li. CRISPR/Cas9-mediated Disruption of SHANK3 in Monkey Leads to Drug-treatable Autism-like Symptoms.Human Molecular Genetics. DOI:10.1093/hmg/ddy367 (2018-10-18)
 Feng Zhang, Yaqing Wang, Tao Wang, Li Yao, Sin Man Lam, Xiahe Huang, Junwan Fan, Qin Wang, Liang Liu, Yisheng Jiang, Hongsheng Zhang, Lei Shi, Mei Yu, Guanghou Shui, Yingchun Wang, Fei Gao, Xiaohui Zhang, and Zhiheng Xu. cTAGE5/MEA6 plays a critical role in neuronal cellular components trafficking and brain development. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1804083115 (2018-09-27)
 Xingliang Zhu, Chunfeng Li, Shabbir Khan Afridi, Shulong Zu, Jesse W. Xu, Natalie Quanquin, Heng Yang, Genhong Cheng and Zhiheng Xu. E90 Subunit Vaccine Protects Mice from Zika Virus Infection and Microcephaly. Acta Neuropathologica Communications. DOI:10.1186/s40478-018-0572-7 (2018-09-27)
搜索: